Xin vui ḷng đọc kỹ thoả thuận sử dụng này (“Thoả thuận”) trước khi sử dụng ứng dụng EzScore của chúng tôi. Thoả thuận này đề cập đến quyền và trách nhiệm của bạn khi sử dụng ứng dụng EzScore. Bằng cách sử dụng ứng dụng, bạn đồng ư tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây.

1. Cấp phép sử dụng

Chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép không độc quyền, không chuyển giao, và không thể chuyển nhượng để sử dụng ứng dụng của chúng tôi trên thiết bị cá nhân của bạn duy nhất. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc tái bản bất kỳ phần nào của ứng dụng mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ đối với ứng dụng, bao gồm cả nội dung và thiết kế, đều thuộc về chúng tôi. Bạn không có quyền sử dụng, sao chép, hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của ứng dụng trừ khi có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Trách nhiệm người dùng

Bạn chịu trách nhiệm duy tŕ tính bảo mật và bảo vệ thông tin đăng nhập của ḿnh. Bạn đồng ư không sử dụng ứng dụng để thực hiện bất kỳ hoạt động vi phạm pháp luật nào hoặc gây hại đến người khác.

4. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn cũng cần nhận thức rằng việc truyền dữ liệu qua internet không hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối của thông tin cá nhân.

5. Hạn chế trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Bạn sử dụng ứng dụng này hoàn toàn có trách nhiệm của ḿnh.

6. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt thoả thuận này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng ứng dụng sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến thoả thuận sử dụng này, các bên cam kết thương lượng và giải quyết tranh chấp một cách ḥa b́nh và hợp tác.

Bằng cách tiếp tục sử dụng ứng dụng  EzScore, bạn đồng ư tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện trong thoả thuận này.